28/09/2018

Πρότυπα Διακηρύξεων (Α’ & Β’) του Ν.4412/2016 που ισχύουν από 1-10-2018

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν σε επεξεργάσιμη μορφή (αρχεία “.doc”), στην ιστοσελίδα της Αρχής www.eaadhsy.gr, στη διαδρομή “Αναθέτουσες Αρχές/Πρότυπα Τεύχη”, επικαιροποιημένα τα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας άνω και κάτω των ορίων για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, καθώς και δημοσίων συμβάσεων μελετών με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής.
Ειδικότερα επισημαίνεται ότι, κατ’ εφαρμογήν της προβλεπόμενης στα πρότυπα τεύχη ρήτρας ευελιξίας και σε συνέχεια σχετικών νομοθετικών μεταβολών οι οποίες επήλθαν μετά τη δημοσίευση των προτύπων τευχών στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, έχουν επικαιροποιηθεί:

 • τα άρθρα 4.2 και 17Α (στο πρότυπο τεύχος των έργων κάτω των ορίων),
 • τα άρθρα 8 και 15.4 (στα πρότυπα τεύχη των μελετών κάτω των ορίων),
 • το άρθρο 17Α (στο πρότυπο τεύχος των έργων άνω των ορίων),
 • το άρθρο 15.4 (στα πρότυπα τεύχη των μελετών άνω των ορίων).
 • ( διάβασε εδώ περισσότερα )

  09/06/2017

  Νέες βιβλιοθήκες άρθρων

  Αναρτήθηκαν οι νέες επικαιροποιημένες βιβλιοθήκες (ΝΕΤ) που δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 1746Β’/19.05.2017 με τίτλο “Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων“, που περιέχει τα νέα περιγραφικά τιμολόγια, σύμφωνα με τον Ν 4412/2016,. καθώς και οι τιμές των άρθρων τους.

  Οι χρήστες του προγράμματος μπορούν να κατεβάσουν τα σχετικά αρχεία μέσω της επιλογής “Αναβαθμίσεις-Ενημερώσεις”

  24/05/2017

  Δημοσιεύτηκαν την Παρασκευή 19-5-2017 τα νέα περιγραφικά τιμολόγια και οι τιμές μονάδας τους

  Την Παρασκευή 19 Μαίου, δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ 1746Β’/19.05.2017 με τίτλο “Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων“, που περιέχει τα νέα περιγραφικά τιμολόγια, σύμφωνα με τον Ν 4412/2016, καθώς και τις τιμές μονάδας τους.

  Οι χρήστες του προγράμματος μπορούν να κατεβάσουν τις νέες τιμές μέσω της επιλογής “Αναβαθμίσεις-Ενημερώσεις”. Οι περιγραφές των άρθρων θα γίνουν διαθέσιμες εντός των επόμενων ημερών.

  10/01/2017

  Πρότυπα Διακηρύξεων (Α’ & Β’) του Ν.4412/2016 που ισχύουν από 21-1-2017

  Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β 4269/30-12-2016) η με αριθμ. 182/2016 απόφαση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. με θέμα “Έκδοση προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 (Α’147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016.”

  Η εν λόγω απόφαση περιλαμβάνει τα ακόλουθα Παραρτήματα:

  Παράρτημα Α. Διακήρυξη Ανοιχτής Διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή. doc icon
  Παράρτημα Β. Διακήρυξη Ανοιχτής Διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή. doc icon

   

  Τα ανωτέρω πρότυπα τεύχη διακηρύξεων ισχύουν υποχρεωτικά για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου του Βιβλίου Ι του ν. 4412/2016, η έναρξη της διαδικασίας σύναψης των οποίων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 61 (για συμβάσεις άνω των ορίων) και 120 (για συμβάσεις κάτω των ορίων), λαμβάνει χώρα είκοσι (20) ημέρες μετά τη δημοσίευσή της ως άνω απόφασης έγκρισής τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 21/1/2017.

  Οι αναθέτοντες φορείς του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016 δύνανται να χρησιμοποιούν τα πρότυπα διακηρύξεων που εγκρίνονται με την παρούσα απόφαση για τη σύναψη συμβάσεων έργου που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του εν λόγω Βιβλίου.

  Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης καταργείται η υπ’ αριθμ. 67/2015 Απόφαση της ΕΑΑΔΗΣΥ: “Έκδοση αναθεωρημένων προτύπων τευχών διακηρύξεων δημοσίων έργων τύπου Α και Β” ( ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας Τύπος Α – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας Τύπος Β΄) η οποία εκ παραδρομής, δημοσιεύθηκε εκ νέου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στο ΦΕΚ Β/311/15-2-2016 με ενσωματωμένη διόρθωση σφάλματος, η οποία είχε δημοσιευθεί προηγουμένως στο ΦΕΚ Β/264/11-2-2016.

  Τα πρότυπα τεύχη διατίθενται σε επεξεργάσιμη μορφή στην ιστοσελίδα της Αρχής www.eaadhsy.gr και www.hsppa.gr, στο μενού “ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΕΥΧΗ“.

  06/10/2016

  ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ/ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 4412/2016

  Σε συνέχεια σχετικών τεθέντων ερωτημάτων, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

  1. Σύμφωνα με το άρθρο 53 παρ. 5 του ν. 4412/2016, η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. εκδίδει πρότυπα εγγράφων σύμβασης με δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με την περίπτωση ε’ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4013/2011 (με την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 53 του ν. 4412/2016).

  Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3308/22.7.2016 απόφαση της Αντιπροέδρου της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΑΔΑ: 6Θ2ΛΟΞΤΒ-5ΒΘ) συστάθηκε και συγκροτήθηκε Ομάδα Εργασίας από στελέχη της Αρχής και εκπροσώπους του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με έργο την υποβολή εισήγησης για την αναθεώρηση:

  α) προτύπου τεύχους δημοπράτησης δημοσίων έργων “Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας Τύπος Α” και

  β) προτύπου τεύχους μελετών (πρώην) αρ. 7 του ν. 3316/2005 “Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας Τύπος Α”, προκειμένου να καταστούν συμβατά με το νέο νομοθετικό πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων, το έργο της οποίας βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα.

  Αναφορικά με τη σύνταξη ηλεκτρονικών προτύπων τευχών διακήρυξης για προμήθειες και γενικές υπηρεσίες, σας ενημερώνουμε ότι η επεξεργασία τους θα ξεκινήσει από την Αρχή το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα και θα ολοκληρωθεί μετά την έκδοση της απαιτούμενης δευτερογενούς νομοθεσίας από τα αρμόδια Υπουργεία (πρβ. άρθρο 36 παρ. 3, 4 και 5 του ν. 4412/2016).

  2. α) Ως προς τις διακηρύξεις δημοσίων έργων και μελετών, επισημαίνεται η πρόβλεψη της παραγράφου 13 του άρθρου 376 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την οποία “Μέχρι την έκδοση νέων προτύπων εγγράφων συμβάσεων έργων και μελετών της παραγράφου 5 του άρθρου 53, εξακολουθούν να εφαρμόζονται τα ήδη ισχύοντα”.

  Δεδομένης της δεσμευτικότητας των όρων των πρότυπων διακηρύξεων δημοσίων έργων (υπ’ αρ. 67/2015 απόφαση της ΕΑΑΔΗΣΥ (Β’ 664/21.4.2015), όπως διορθώθηκε στο ΦΕΚ Β’ 264/11.2.2016) και μελετών (με αρ. Δ17γ/07/85/ΦΝ439.1/28.7.2008 απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Β’ 1582), όπως τροποποιήθηκε με τη με αρ. Δ17γ/06/102/ΦΝ439.1/27.6.2011 απόφαση του ΥΠΥΜΕΔΙ (Β’ 1581) και τη με αρ. Δ17γ/02/5/ΦΝ439.1/16.1.2012 όμοια απόφαση (Β’ 23), καθώς και της υποχρεωτικής εφαρμογής τους από τις αναθέτουσες αρχές, λόγω της κανονιστικής ισχύος τους, καθίσταται αναγκαία η προσαρμογή τους, προκειμένου να εναρμονιστούν προς τις νομοθετικές μεταβολές που επήλθαν με το ν. 4412/2016. Μέχρι την αναθεώρηση των προτύπων τευχών από την Αρχή, οι αναθέτουσες αρχές που επιθυμούν να εκκινήσουν μία νέα διαδικασία ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων έργων και μελετών, υποχρεούνται να προσαρμόζουν τους όρους των εν λόγω διακηρύξεων, ώστε να συνάδουν με το περιεχόμενο των πρόσφατων νομοθετικών ρυθμίσεων (ν. 4412/2016).

  Συναφώς επισημαίνεται ότι στην υποσημείωση 16 του άρθρου 7 των διακηρύξεων δημοπράτησης δημοσίων έργων ανοικτής διαδικασίας Τύπου Α και Τύπου Β ορίζεται ότι:

  “Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά στο κείμενο και τις υποσημειώσεις της διακήρυξης), μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα νομοθεσία”. Ανάλογου περιεχομένου ρήτρα ευελιξίας περιλαμβάνεται στο σχετικό με την “Εφαρμοστέα νομοθεσία” άρθρο των προτύπων τευχών διακηρύξεων μελετών (“Για την ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης, έχουν εφαρμογή, ιδίως, οι κατωτέρω διατάξεις, όπως ισχύουν κατά το χρόνο δημοσίευσης της παρούσας: […] 10. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές διατάξεις (πλην αυτών που ήδη προαναφέρθηκαν), καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας σύμβασης και γενικότερα κάθε διάταξη (νόμου, π.δ., υ.α., κλπ) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω”).

  Εκ των ανωτέρω, απορρέει ότι στα πρότυπα τεύχη συμπεριλαμβάνεται σχετική ρήτρα ευελιξίας, δυνάμει της οποίας οι αναθέτουσες αρχές αναπροσαρμόζουν το περιεχόμενο των όρων των διακηρύξεων, προκειμένου να συμφωνεί με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις.

  ( διάβασε εδώ περισσότερα )

  03/05/2015

  Δημοσιεύτηκαν οι νέες διακηρύξεις (τύπου Α & Β)

  Στο ΦΕΚ 664/21-4-2015 δημοσιεύτηκαν τα νέα πρότυπα διακηρύξεων συμβάσεων δημοσίων έργων.

  Οι ανωτέρω πρότυπες διακηρύξεις ισχύουν υποχρεωτικά για συμβάσεις δημοσίων έργων, οι οποίες δημοπρατούνται με τα συστήματα υποβολής προσφορών που  προβλέπονται στο άρθρο 4 περ. (α), (β), (γ) και (ε) του ν. 3669/2008 και των οποίων η διακήρυξη δημοπράτησης θα δημοσιευθεί δεκαπέντε ημέρες μετά τη θέση σε ισχύ της παρούσας απόφασης δηλ. από 6-5-2015.

  Το πρόγραμμα έχει ήδη ενημερωθεί με τα πρότυπα των νέων διακηρύξεων. Ο χρήστης μπορεί να τα κατεβάσει μέσω της επιλογής “ενημερώσεις-αναβαθμίσεις”

  Σχετικά, εκδόθηκε η παρακάτω επεξηγηματική εγκύκλιος από την ΕΑΑΔΗΣΥ

   

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
  ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
  ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

  Αθήνα, 23/4/2015
  Αρ. πρωτ. 1778

  ( διάβασε εδώ περισσότερα )

  20/02/2015

  Αναθεωρήσεις μετά το Γ/2012

  Με την ψήφιση του νόμου 4313/14 (ΦΕΚ 261Α) αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των αναθεωρήσεων.
  Συγκεκριμένα, παύει η έκδοση των Πρακτικών Διαπίστωσης Τιμών βάσει των οποίων υπολογίζονταν, μέχρι τώρα, οι τιμές των άρθρων και κατ’ επέκταση οι συντελεστές αναθεώρησης.
  Η Επιτροπή Διαπίστωσης Τιμών πλέον θα υπολογίζει μόνο τον μέσο όρο του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΓΔΤΚ) κάθε τριμήνου.
  Με τον ίδιο νόμο προβλέπεται η δημιουργία Εθνικού Συστήματος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων (ΕΣ ΤΠ & ΤΙΜ ΤΕ) που θα ρυθμίζει πλέον το θέμα αυτό.
  Μέχρι την δημιουργία και έναρξη λειτουργίας του νέου αυτού φορέα, οι αναθεωρήσεις θα υπολογίζονται ως εξής :
  1. για τις Συμβάσεις που δημοπρατήθηκαν πριν την 1/1/2013, για τα τρίμηνα για το Α/2013 και μετά, οι συντελεστές αναθεώρησης θα υπολογίζονται ως γινόμενο του συντελεστή του Δ/2012 επί τον λόγο ΓΔΤΚν/ΓΔΤΚα, όπου ν= τρίμηνο αναθεώρησης και α = Δ/2012

  2. Για τα έργα που δημοπρατήθηκαν μετά την 31/12/2012, ο συντελεστής αναθεώρησης θα είναι σταθερός για κάθε εργασία και ίσος με ΓΔΤΚν/ΓΔΤΚο , όπου ο=τρίμηνο εκκίνησης

  Η νέα έκδοση του προγράμματος (20/2/2015) υπολογίζει αυτόματα τους συντελεστές αναθεώρησης και τις αναθεωρήσεις βάσει αυτών των αλλαγών

  ( διάβασε εδώ περισσότερα )

  20/02/2015

  Αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού των συντελεστών Αναθεώρησης

  =&0=&

  =&1=&=&2=&=&3=&

  1……

  2. Στο άρθρο 54 του κ.ν. 3669/2008 προστίθενται παράγραφοι 22 έως 28 ως εξής:

  «22. Κατ’ εξαίρεση, για την περίοδο μετά την 1.1.2013 και εφεξής για την οποία δεν έχουν συνταχθεί και εγκριθεί τα σχετικά Πρακτικά Διαπίστωσης Τιμών, μέχρι τη σύσταση και λειτουργία του «Εθνικού Συστήματος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων» (ΕΣ ΤΠ & ΤΙΜ ΤΕ), κατά τα οριζόμενα στη συνέχεια του παρόντος άρθρου, η αναθεώρηση (αύξηση ή μείωση) για κάθε αναθεωρητική περίοδο υπολογίζεται με τον ακόλουθο τρόπο:

  α) Για τις συβάσεις, που έχουν δημοπρατηθεί πριν την 1.1.2013 και διατίθενται κατά την υλοποίησή τους εγκεκριμένα Πρακτικά Διαπίστωσης Τιμών, η αναθεώρηση για τα τρίμηνα για τα οποία δεν υφίστανται εγκεκριμένα Πρακτικά Διαπίστωσης Τιμών θα υπολογίζεται με βάση τον ακόλουθο τύπο :

  =&4=&=&5=&=&6=&=&7=&=&8=&

  03/07/2014

  Προσθήκη τριών άρθρων στα Οικοδομικά

  Από το Υπουργείο δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 1656Β’/23-6-2014, τα τρία καινούρια άρθρα που βλέπετε παρακάτω.

  72.18 Επικεράμωση με επισμαλτωμένα κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου

  72.19 Επικεράμωση με κεραμίδια ολλανδικού τύπου

  72.20 Επικεράμωση με επισμαλτωμένα κεραμίδια ολλανδικού τύπου

  Τα ανωτέρω άρθρα εφαρμόζονται και ισχύουν για

  τα έργα των οποίων η διακήρυξη δημοπράτησης ή η

  ( διάβασε εδώ περισσότερα )

  07/02/2014

  Ανάρτηση Συντελεστών Αναθεώρησης Β’ & Γ’ τριμήνου του 2012

   

  Αναρτήθηκαν οι Συντελεστές Αναθεώρησης των τριμήνων Β’ & Γ’ του 2012

  © 2024 ΕΡΓΑ All rights reserved