25/11/2013

Νέα πρότυπα Διακήρυξης από 2-12-2013

Δημοσιεύθηκαν νέα πρότυπα (τύπου Α & Β) Διακήρυξης για τα έργα που θα δημοπρατηθούν από 2-12-2013 και μετά.

 

 Διαβάστε τις αλλαγές που γίνονται στις νέες Διακηρύξεις, στην παρακάτω εγκύκλιο

 

 *****************************************************

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  Γ.Δ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Ταχ.Δ/νση:        Λ.Κηφισίας 7

Τ.Κ. – Πόλη:       115 23 – Αθήνα Πληροφορίες:   Π. Μητσάκη,

Ε. Στρογγύλη

E- mail:            x.mitsaki@eaadhsy.gr ,

e.stroggyli@eaadhsy.gr

Τηλ.:                  213 2124 762, 213 2124 766

Fax:                    213 2124 777

 ΟΔΗΓΙΑ 1

 Αριθ.πρωτ.: 5254

Αθήνα,   22 Νοεμβρίου 2013

 

ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες του Πίνακα Διανομής

 

ΘΕΜΑ: Αναθεώρηση προτύπων τευχών διακηρύξεων δημοσίων έργων

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 2897/15.11.2013) η με αριθ. 487/2013 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) με θέμα «Έγκριση αναθεωρημένων προτύπων τευχών διακηρύξεων δημοσίων έργων», σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.ε’ της παρ.2 του άρθρου 2 του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204). Με την εν λόγω απόφαση αναθεωρούνται τα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων δημοσίων έργων Τύπου Α και Τύπου Β, προκειμένου να ανταποκρίνονται στην ισχύουσα νομοθεσία κατασκευής δημοσίων έργων, μετά τη θέση σε ισχύ των διατάξεων των Ν.3801/2009 (ΦΕΚ Α’ 228), Ν.3886/2010 (ΦΕΚ Α’ 173), Ν.4055/2012 (ΦΕΚ Α’ 51), Ν.4072/2012 (ΦΕΚ Α’ 82), Ν.4093/2012 (ΦΕΚ Α’ 222), Ν.4146/2013 (ΦΕΚ Α΄ 90), N.4155/2013 (ΦΕΚ A’ 120) και Ν.4156/2013 (ΦΕΚ Α’ 122).

Τα αναθεωρημένα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων δημοσίων έργων συντάχθηκαν μετά από διαβούλευση με τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Η εφαρμογή των αναθεωρημένων προτύπων τευχών διακηρύξεων θα είναι υποχρεωτική για δημόσια έργα των οποίων η διακήρυξη δημοπράτησης θα δημοσιευθεί δεκαπέντε(15)ημέρες μετάτηθέσησεισχύτηςενλόγωαπόφασης, δηλαδή από2/12/2013καιεφεξής.

Τα ανωτέρω πρότυπα τεύχη έχουν ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (http://www.eaadhsy.gr).

 

Α. Οι βασικότερες αλλαγές που επέρχονται στις πρότυπες διακηρύξεις με τη νέα απόφαση αφορούν και στους δύο τύπους προτύπων διακηρύξεων (Τύπος Α και Τύπος Β) και συνοψίζονται ως εξής:

 

 1. 1.    Προστίθεται Υποσημείωση 1 (και στους δύο Τύπους), στην οποία επισημαίνεται η ανάγκη αναγραφής των ειδικότερων στοιχείων της χρηματοδότησης του έργου, όπως ο κωδικός ενάριθμου έργου στο ΠΔΕ ή ο κωδικός πίστωσης του τακτικού προϋπολογισμού. Ειδικότερα, σε περίπτωση που πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο έργο, θα πρέπει να αναγράφεται και ο τίτλος του Επιχειρησιακού Προγράμματος στο πλαίσιο του οποίου είναι ενταγμένο το δημοπρατούμενο έργο.

 

 1. 2.  Στο Άρθρο1 (και στους δύο Τύπους) προστίθεται στην Παράγραφο 1.6 πρόβλεψη για το ενδεχόμενο κατάργησης της διευθύνουσας/επιβλέπουσας υπηρεσίας ή/και των αποφαινομένων οργάνων του φορέα κατασκευής κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης του έργου. Στην περίπτωση αυτή, οι εν λόγω υπηρεσίες/όργανα υποχρεούνται να ενημερώσουν άμεσα και εγγράφως τους υποψήφιους ή τον ανάδοχο για τα στοιχεία των υπηρεσιών ή οργάνων που διαδέχονται τους καταργηθέντες. Η παράλειψη ενημέρωσης συνεπάγεται την ακύρωση της διαδικασίας και την επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού, εάν έχει αποδεδειγμένα ως αποτέλεσμα την παρακώλυση ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στο διαγωνισμό.

 

 1. 3.  Στο Άρθρο4:

 

α) Στην Παράγραφο 4.1 προστίθεται στο τέλος της περίπτωσης η’ (για τον Τύπο Α) και της περίπτωσης θ’ (για τον Τύπο Β) η υποχρέωση προσκόμισης παραβόλου κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης κατά του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 25Α του ΚΔΕ, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 59 παρ.4 του Ν.4146/2013 (ΦΕΚ Α’ 90).

 

β) Στην Παράγραφο 4.2 τίθεται Υποσημείωση 14 (και στους δύο Τύπους), με την οποία γίνεται ειδική αναφορά στα όρια της προϋπολογισθείσας δαπάνης των συμβάσεων εκτέλεσης δημοσίων έργων άνω των οποίων διενεργείται υποχρεωτικός προσυμβατικός έλεγχος νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του Ν.4129/2013 (ΦΕΚ Α’ 52), όπως ισχύουν.

 

 1. 4.  Στο Άρθρο 5 προστίθεται στην Παράγραφο 5.2.6 Υποσημείωση 15 (για τον Τύπο Α) και Υποσημείωση 17 (για τον Τύπο Β) σχετικά με το νομικό πλαίσιο περί Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ).

 

 1. 5.   Στο Άρθρο 7 (και των δύο Τύπων) συμπληρώνεται και επικαιροποιείται η εφαρμοστέα νομοθεσία κατά τη δημοπράτηση, εκτέλεση και κατασκευή του έργου.

 

 1. 6.   Στο Άρθρο 8 προστίθεται στην Παράγραφο 8.1 (και των δύο Τύπων) η αναφορά στην κράτηση ύψους 0,10% υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν.4013/2011, όπως ισχύει.

 

 1. 7.  Στο Άρθρο15 (και των δύο Τύπων):

 

α) Στην Παράγραφο 15.4 (για τον Τύπο Α) και στην Παράγραφο 15.3 εδάφιο β’ (για τον Τύπο   Β)  συμπληρώνονται  τα  σχετικά  με  την  κατάπτωση  της  εγγύησης  συμμετοχής  στη δημοπρασία.

 

β) Προστίθεται Παράγραφος 15.5 (στον Τύπο Α) και Παράγραφος 15.4 (στον Τύπο Β), στις οποίες γίνεται λόγος για την επιστροφή της εγγύησης συμμετοχής, με ειδικότερη αναφορά στην αντίστοιχη Υποσημείωση 31 (και για τους δύο Τύπους) για την επιστροφή της εγγύησης συμμετοχής στις περιπτώσεις συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων έργων κατά τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 25 του Ν.3614/2007, η οποία προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου τέταρτου του Ν.4156/2013 (ΦΕΚ Α’ 122).

 

 1. 8.    Στο Άρθρο 16 προστίθεται Υποσημείωση 32 (και στους δύο Τύπους), με την οποία γίνεται ειδική μνεία στην υποχρέωση χορήγησης προκαταβολής στις συμβάσεις συγχρηματοδοτούμενων έργων και στην κάλυψη για την παροχή της από την εγγύηση καλής εκτέλεσης, κατά τις διατάξεις των παραγράφων 10 και 15 του άρθρου 25 του Ν.3614/2007, όπως συμπληρώθηκαν και ισχύουν.

 

 1. 9.  Στο Άρθρο18 (και στους δύο Τύπους) διαγράφεται η σημείωση του τελευταίου εδαφίου, σύμφωνα με την οποία σε περίπτωση επανάληψης της διαδικασίας του διαγωνισμού μπορούσαν να συμμετέχουν σε αυτήν και ενδιαφερόμενοι που δεν είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον κατά την προηγούμενη ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

 

 1. 10.    Στο Άρθρο 21 και ειδικότερα στην Παράγραφο 21.3, προστίθεται στο τέλος του δεύτερου εδαφίου (και στους δύο Τύπους) η φράση «στην περίπτωση δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπραξίας».

 

 1. 11.    Στο Άρθρο 23 και ειδικότερα στην Παράγραφο 23.2.1, στο τελευταίο εδάφιο (και στους δύο Τύπους) διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας από άλλα ταμεία εκτός ΤΣΜΕΔΕ, στα οποία είναι ενδεχομένως ασφαλισμένα τα στελέχη του πτυχίου του διαγωνιζομένου.

 

Β. Επιπροσθέτως, σημειώνεται ότι ειδικά στο αναθεωρημένο πρότυπο τεύχος διακήρυξης Τύπου Α επέρχονται και οι ακόλουθες αλλαγές:

 

 1. 1.  Στο Άρθρο2 προστίθεται στοτέλος τηςΠαραγράφου2.3, Υποσημείωση 8, με την οποία επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις διάθεσης με ηλεκτρονικό μέσο της συγγραφής των υποχρεώσεων και των λοιπών τευχών του διαγωνισμού θα πρέπει να αναγράφεται στο κείμενο της προκήρυξης η οικεία ηλεκτρονική διεύθυνση και δεν υπάρχει πρόβλεψη δαπάνης αναπαραγωγής των τευχών του διαγωνισμού.

 

 1. 2.     Στο Άρθρο 4 προστίθεται Παράγραφος 4.3, η οποία αφορά στις προδικαστικές προσφυγές και τα ασφαλιστικά μέτρα του Ν.3886/2010 (ΦΕΚ Α’ 173), όπως ισχύει.

 

 1. 3.   Στο Άρθρο 22 συμπληρώνεται στις Υποσημειώσεις 42 και 43 (που αντιστοιχούν στις Παραγράφους 6 και 7) η αναφορά στη δυνατότητα αποδοχής της δάνειας οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας ενός οικονομικού φορέα ή μιας κοινοπραξίας, καθώς και της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας αυτών, αντίστοιχα.

 

 1. 4.   Στο Άρθρο 23 συμπληρώνεται στις Υποσημειώσεις 47 και 49 (που αντιστοιχούν στις Παραγράφους 3 και 4) η συμπερίληψη των δικαιολογητικών απόδειξης της δάνειας οικονομικής και χρηματοοικονομικής ικανότητας και της δάνειας τεχνικής ικανότητας.

 

Γ. Τέλος, ειδικά στο αναθεωρημένο πρότυπο τεύχος διακήρυξης Τύπου Β τροποποιείται στο Άρθρο 1 και πιο συγκεκριμένα στην Παράγραφο 1.3 το περιεχόμενο της αντίστοιχης Υποσημείωσης 6 (πρώην Υποσημείωση 4), αναφορικά με την υπηρεσία που ασκεί καθήκοντα Προϊσταμένης Αρχής στα έργα των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω, παρακαλούμε να προβείτε άμεσα σε ενημέρωση όλων των αρμόδιων Διευθύνσεών σας καθώς και των εποπτευόμενων φορέων σας, για την υποχρεωτική εφαρμογή των αναθεωρημένων προτύπων τευχών κατά τη διεξαγωγή της διαδικασίας ανάθεσης συμβάσεων δημοσίων έργων. Το Υπουργείο Εσωτερικών παρακαλείται να προβεί σε ενημέρωση     και των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού.

 

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος

 Χρήστος Δετσαρίδης

© 2023 ΕΡΓΑ All rights reserved