13/01/2014

Εγκύκλιος Δ11δ/520/5 της 10/1/2014

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  1                    ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ                             Αθήνα,          10/1/2014
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ                            Αρ. Πρωτ.:   Δ11δ/520/5
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓ/ΤΟΣ, ΠΡΟΤΥΠΩΝ
& ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (Δ11)            
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ  ΠΡΟΣ: Αποδέκτες πίνακα διανομής
& ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΟΚ (δ)
Πληροφορίες: Α. Δημαρίδης
Ταχ. Δ/νση: Χαρ. Τρικούπη 182
Ταχ. Κωδικός: 101 78
Τηλέφωνα: 210 6420355, 213 1523 577
Fax: 213 1523 713
e-mail: d11.d@ggde.gr

 

 

 

ΘΕΜΑ :  Κατώτατα όρια για τις δημόσιες συμβάσεις έργων και μελετών, τα οποία θα εφαρμόζονται από την 1-1-2014.

 

 

 

Σας αποστέλλουμε συνημμένα τον Κανονισμό με αριθμό 1336/2013/ΕΕ της Επιτροπής που δημοσιεύθηκε στο φύλλο L335/17/14-12-2013 της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναφέρεται στην «τροποποίηση των Οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων» κατ’ εφαρμογή του άρθρου 78 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (Π.Δ. 60/Α’64/16-3-2007 όπως ισχύει), του άρθρου 69 της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ (Π.Δ. 59/Α’63/16-3-2007 όπως ισχύει) και του άρθρου 68 της Οδηγίας 2009/81/ΕΚ.

Με τον ανωτέρω Κανονισμό καταργείται ο Κανονισμός με αριθμό 1251/2011/ΕΕ της Επιτροπής και καθορίζονται τα κατώτατα όρια, τα οποία θα εφαρμόζονται από 1η Ιανουαρίου 2014 και θα ισχύουν για δύο (2) έτη.

Τα κατώτατα όρια αφορούν σε όλες τις συμβάσεις (συγχρηματοδοτούμενες ή μη) και η προϋπολογιζόμενη αξία δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ, αλλά περιλαμβάνει τα απρόβλεπτα και την αναθεώρηση.

Παρακαλούνται οι αποδέκτες της παρούσας Εγκυκλίου να ενημερώσουν σχετικά όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες τους, κατασκευών και μελετών και τους εποπτευόμενους από αυτούς Οργανισμούς και Εποπτευόμενα Νομικά Πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών» και της Οδηγίας 2009/81/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς άμυνας και της ασφάλειας» (ν. 3978/2011 ΦΕΚ Α’137 όπως ισχύει) καθώς και τους φορείς οι οποίοι αναθέτουν συμβάσεις επιδοτούμενες κατά ποσοστό ανώτερο του 50% από αναθέτουσες αρχές (άρθρο 8 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ).

Η παρούσα εγκύκλιος με τα συνημμένα της βρίσκονται στη διάθεσή σας στο δικτυακό τόπο της Γ.Γ.Δ.Ε. www.ggde.gr

 

© 2024 ΕΡΓΑ All rights reserved