06/10/2016

ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ/ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 4412/2016

Σε συνέχεια σχετικών τεθέντων ερωτημάτων, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με το άρθρο 53 παρ. 5 του ν. 4412/2016, η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. εκδίδει πρότυπα εγγράφων σύμβασης με δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με την περίπτωση ε’ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4013/2011 (με την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 53 του ν. 4412/2016).

Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3308/22.7.2016 απόφαση της Αντιπροέδρου της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΑΔΑ: 6Θ2ΛΟΞΤΒ-5ΒΘ) συστάθηκε και συγκροτήθηκε Ομάδα Εργασίας από στελέχη της Αρχής και εκπροσώπους του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με έργο την υποβολή εισήγησης για την αναθεώρηση:

α) προτύπου τεύχους δημοπράτησης δημοσίων έργων “Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας Τύπος Α” και

β) προτύπου τεύχους μελετών (πρώην) αρ. 7 του ν. 3316/2005 “Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας Τύπος Α”, προκειμένου να καταστούν συμβατά με το νέο νομοθετικό πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων, το έργο της οποίας βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Αναφορικά με τη σύνταξη ηλεκτρονικών προτύπων τευχών διακήρυξης για προμήθειες και γενικές υπηρεσίες, σας ενημερώνουμε ότι η επεξεργασία τους θα ξεκινήσει από την Αρχή το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα και θα ολοκληρωθεί μετά την έκδοση της απαιτούμενης δευτερογενούς νομοθεσίας από τα αρμόδια Υπουργεία (πρβ. άρθρο 36 παρ. 3, 4 και 5 του ν. 4412/2016).

2. α) Ως προς τις διακηρύξεις δημοσίων έργων και μελετών, επισημαίνεται η πρόβλεψη της παραγράφου 13 του άρθρου 376 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την οποία “Μέχρι την έκδοση νέων προτύπων εγγράφων συμβάσεων έργων και μελετών της παραγράφου 5 του άρθρου 53, εξακολουθούν να εφαρμόζονται τα ήδη ισχύοντα”.

Δεδομένης της δεσμευτικότητας των όρων των πρότυπων διακηρύξεων δημοσίων έργων (υπ’ αρ. 67/2015 απόφαση της ΕΑΑΔΗΣΥ (Β’ 664/21.4.2015), όπως διορθώθηκε στο ΦΕΚ Β’ 264/11.2.2016) και μελετών (με αρ. Δ17γ/07/85/ΦΝ439.1/28.7.2008 απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Β’ 1582), όπως τροποποιήθηκε με τη με αρ. Δ17γ/06/102/ΦΝ439.1/27.6.2011 απόφαση του ΥΠΥΜΕΔΙ (Β’ 1581) και τη με αρ. Δ17γ/02/5/ΦΝ439.1/16.1.2012 όμοια απόφαση (Β’ 23), καθώς και της υποχρεωτικής εφαρμογής τους από τις αναθέτουσες αρχές, λόγω της κανονιστικής ισχύος τους, καθίσταται αναγκαία η προσαρμογή τους, προκειμένου να εναρμονιστούν προς τις νομοθετικές μεταβολές που επήλθαν με το ν. 4412/2016. Μέχρι την αναθεώρηση των προτύπων τευχών από την Αρχή, οι αναθέτουσες αρχές που επιθυμούν να εκκινήσουν μία νέα διαδικασία ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων έργων και μελετών, υποχρεούνται να προσαρμόζουν τους όρους των εν λόγω διακηρύξεων, ώστε να συνάδουν με το περιεχόμενο των πρόσφατων νομοθετικών ρυθμίσεων (ν. 4412/2016).

Συναφώς επισημαίνεται ότι στην υποσημείωση 16 του άρθρου 7 των διακηρύξεων δημοπράτησης δημοσίων έργων ανοικτής διαδικασίας Τύπου Α και Τύπου Β ορίζεται ότι:

“Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά στο κείμενο και τις υποσημειώσεις της διακήρυξης), μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα νομοθεσία”. Ανάλογου περιεχομένου ρήτρα ευελιξίας περιλαμβάνεται στο σχετικό με την “Εφαρμοστέα νομοθεσία” άρθρο των προτύπων τευχών διακηρύξεων μελετών (“Για την ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης, έχουν εφαρμογή, ιδίως, οι κατωτέρω διατάξεις, όπως ισχύουν κατά το χρόνο δημοσίευσης της παρούσας: […] 10. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές διατάξεις (πλην αυτών που ήδη προαναφέρθηκαν), καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας σύμβασης και γενικότερα κάθε διάταξη (νόμου, π.δ., υ.α., κλπ) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω”).

Εκ των ανωτέρω, απορρέει ότι στα πρότυπα τεύχη συμπεριλαμβάνεται σχετική ρήτρα ευελιξίας, δυνάμει της οποίας οι αναθέτουσες αρχές αναπροσαρμόζουν το περιεχόμενο των όρων των διακηρύξεων, προκειμένου να συμφωνεί με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις.

β) Αναφορικά με τις συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών και μέχρι την έκδοση δεσμευτικών προτύπων τευχών από την Αρχή, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να συντάσσουν διακηρύξεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4412/2016, χωρίς την υποχρεωτική χρήση προτύπου τεύχους.

3. Αναφορικά με τις προκηρύξεις (περιλήψεις διακηρύξεων) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 122 του ν. 4412/2016, “οι προκηρύξεις σύμβασης συντάσσονται σύμφωνα με τυποποιημένα έντυπα που εκδίδει η Αρχή κατά την παρ. 5 του άρθρου 53 και περιέχουν κατ’ ελάχιστον τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Μέρος Γ’ του Παραρτήματος V του Προσαρτήματος Α’, εφόσον οι εν λόγω πληροφορίες προσιδιάζουν στις συμβάσεις αυτές και δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 66” (του εν λόγω νόμου).

Μέχρι την έκδοση δεσμευτικών τυποποιημένων εντύπων (προτύπων προκηρύξεων) από την Αρχή, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να συντάσσουν τις προκηρύξεις που απαιτούνται από τη διάταξη του άρθρου 122, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4412/2016, χωρίς την υποχρεωτική χρήση τυποποιημένων εντύπων.

4. Τέλος, επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 281 παρ. 5 του ν. 4412/2016, για τις συμβάσεις και τους διαγωνισμούς μελετών του Βιβλίου ΙΙ του νόμου αυτού (προκειμένου για την απόκτηση έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών από οικονομικούς φορείς που επιλέγονται από αναθέτοντες φορείς, εφόσον τα ανωτέρω προορίζονται για την εκτέλεση μίας εκ των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στα άρθρα 228 έως 234 του νόμου αυτού), “οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να χρησιμοποιούν πρότυπα ή υποδείγματα εγγράφων σύμβασης τα οποία εκδίδονται από την Αρχή”.

 

Το σχετικό ενημερωτικό έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ μπορείτε να το δείτε εδώ.

53 σχόλια »

 1. Ο/Η Williemae Dietz λέει:

  I just like the helpful info you provide for your articles.
  I will bookmark your blog and test once more right here
  regularly. I’m relatively sure I’ll learn many new stuff proper here!
  Good luck for the next!

 2. Ο/Η Jett Lister λέει:

  Superb blog! Do you have any tips for aspiring writers?
  I’m planning to start my own site soon but I’m a little lost on everything.
  Would you recommend starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many choices out there that I’m totally overwhelmed
  .. Any suggestions? Cheers!

 3. Ο/Η Jeannette Haydon λέει:

  I feel that is one of the most vital info for me. And i’m satisfied studying your article.
  But want to remark on some basic issues, The website style is perfect, the articles
  is really nice : D. Good task, cheers

 4. Ο/Η Prince Georgina λέει:

  You ought to be a part of a contest for one of the most useful websites on the internet.
  I’m going to highly recommend this site!

 5. Ο/Η Brenda Edkins λέει:

  What i do not realize is in truth how you’re no longer really a lot more smartly-favored than you might be right now.
  You are so intelligent. You recognize thus considerably relating to this matter, produced me personally believe it from a lot of varied angles.
  Its like women and men aren’t involved except it’s something to accomplish with Girl
  gaga! Your own stuffs nice. Always deal with it up!

 6. I am actually thankful to the owner of this web page who has shared this wonderful post at at this time.

 7. Ο/Η Turkish Citizenship Lawyer λέει:

  Hello, i feel that i saw you visited my site
  so i got here to return the desire?.I am attempting to find issues to enhance my website!I assume its
  good enough to use a few of your ideas!!

 8. Ο/Η law firm λέει:

  If you would like to get much from this post then you have to apply these strategies to your won web site.

 9. Ο/Η immigration Lawyer Turkey λέει:

  I like the helpful info you provide to your articles.
  I’ll bookmark your weblog and take a look at again here regularly.

  I am somewhat sure I will be told many new stuff proper here!
  Best of luck for the next!

 10. Ο/Η lawyer turkey λέει:

  It’s a pity you don’t have a donate button! I’d
  most certainly donate to this outstanding blog!
  I guess for now i’ll settle for bookmarking and adding your RSS feed to my Google account.
  I look forward to brand new updates and will
  talk about this site with my Facebook group.

  Talk soon!

 11. Hi all, here every one is sharing these experience, thus it’s pleasant to read this blog, and I
  used to pay a visit this webpage everyday.

 12. Ο/Η law firm turkey λέει:

  Hello every one, here every person is sharing these kinds
  of familiarity, thus it’s good to read this website,
  and I used to visit this webpage daily.

 13. Hello There. I discovered your weblog the usage of msn.
  This is an extremely well written article. I will make sure
  to bookmark it and come back to read more of your helpful
  info. Thanks for the post. I’ll certainly comeback.

 14. I enjoy what you guys are usually up too.
  This type of clever work and coverage! Keep up the fantastic works guys I’ve incorporated you
  guys to my personal blogroll.

 15. Ο/Η law firm istanbul λέει:

  Hi! Do you know if they make any plugins to protect against hackers?
  I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on. Any suggestions?

 16. Ο/Η immigration Lawyer Turkey λέει:

  Very descriptive blog, I enjoyed that bit. Will there be
  a part 2?

 17. Hello there! This is my first visit to your blog! We are a group
  of volunteers and starting a new project in a community in the
  same niche. Your blog provided us beneficial information to work on. You have done
  a wonderful job!

 18. Ο/Η lawyer turkey λέει:

  I am actually thankful to the owner of this site who has
  shared this fantastic piece of writing at at this time.

 19. I blog quite often and I genuinely thank you for your information. This
  article has really peaked my interest. I will bookmark your blog and keep
  checking for new details about once a week. I subscribed to your Feed as well.

 20. Very good write-up. I definitely appreciate this website.
  Thanks!

 21. Ο/Η turkish lawyer λέει:

  Ahaa, its fastidious discussion about this piece of
  writing here at this website, I have read all that, so now me
  also commenting at this place.

 22. Ο/Η immigration Law firm Turkey λέει:

  Howdy! I know this is kinda off topic but I was wondering which blog platform
  are you using for this site? I’m getting sick and tired of
  Wordpress because I’ve had problems with hackers and I’m looking at options for another platform.
  I would be fantastic if you could point me in the direction of a good platform.

 23. Ο/Η yeezy 380 λέει:

  I precisely desired to thank you very much once more. I do not know what I would have achieved in the absence of those smart ideas revealed by you concerning my subject. Completely was a distressing circumstance for me, but observing a new professional manner you processed the issue made me to cry with fulfillment. Extremely thankful for this assistance as well as trust you recognize what a powerful job you are putting in teaching some other people with the aid of your web page. Most likely you have never come across all of us.

 24. Ο/Η kyrie 7 λέει:

  I wanted to put you the very small observation to finally say thanks a lot as before on the superb thoughts you have discussed here. It has been seriously generous of you in giving unreservedly what most people could have made available as an electronic book to end up making some cash for themselves, specifically seeing that you could possibly have tried it if you ever decided. These tips also served to provide a good way to know that other people have the same desire really like my very own to know many more pertaining to this problem. I am certain there are lots of more pleasurable periods ahead for individuals who see your blog post.

 25. Ο/Η GGDB λέει:

  Thank you so much for providing individuals with remarkably breathtaking chance to read articles and blog posts from here. It’s usually very brilliant and jam-packed with a good time for me and my office colleagues to visit your blog the equivalent of 3 times a week to find out the newest secrets you have. Of course, I’m just usually pleased concerning the good guidelines you serve. Certain 4 tips on this page are unquestionably the most impressive we’ve ever had.

 26. Ο/Η yeezy 700 λέει:

  I would like to show my thanks to you just for rescuing me from such a scenario. After checking throughout the the net and getting principles which were not helpful, I thought my entire life was gone. Living without the presence of answers to the problems you’ve sorted out as a result of your entire posting is a crucial case, and ones which could have in a wrong way damaged my entire career if I hadn’t encountered your website. That understanding and kindness in touching the whole lot was important. I am not sure what I would’ve done if I hadn’t come upon such a step like this. I can now look ahead to my future. Thanks so much for this high quality and effective guide. I won’t think twice to suggest your blog to any individual who should get guidelines about this subject.

 27. Ο/Η goyard outlet λέει:

  I simply had to thank you very much all over again. I’m not certain the things I would’ve undertaken without the type of tips and hints documented by you concerning such question. It was before an absolute frightful situation in my view, nevertheless coming across a new professional mode you treated it took me to cry with fulfillment. Now i am happy for this assistance and in addition hope that you find out what a great job you’re carrying out teaching the rest through your web site. More than likely you haven’t encountered any of us.

 28. Ο/Η supreme clothing λέει:

  Thanks so much for giving everyone an extremely marvellous chance to read articles and blog posts from this blog. It’s always so lovely plus full of a lot of fun for me and my office co-workers to visit the blog at minimum 3 times in one week to learn the latest stuff you will have. And lastly, I’m so certainly motivated with the unbelievable opinions you give. Certain 2 ideas in this posting are clearly the very best we have all had.

 29. Ο/Η off white outlet λέει:

  Thanks for all your work on this web page. Ellie take interest in participating in investigations and it’s obvious why. Most people learn all of the lively manner you provide very important thoughts by means of your blog and strongly encourage participation from website visitors on the point so our princess is truly learning a great deal. Enjoy the remaining portion of the new year. You are always conducting a fabulous job.

 30. Ο/Η curry shoes λέει:

  A lot of thanks for your whole labor on this web site. Debby enjoys participating in internet research and it is easy to understand why. A number of us know all about the powerful way you convey both useful and interesting solutions on the web blog and as well inspire participation from others about this point plus our own simple princess is undoubtedly studying a lot of things. Take pleasure in the rest of the year. You’re the one conducting a superb job.

 31. Ο/Η kd shoes λέει:

  I wish to show my thanks to this writer just for rescuing me from such a dilemma. After surfing through the the web and coming across techniques that were not beneficial, I was thinking my entire life was done. Being alive without the presence of strategies to the issues you’ve fixed as a result of your article content is a crucial case, as well as ones which might have badly damaged my career if I hadn’t discovered your site. Your actual know-how and kindness in controlling all the stuff was vital. I don’t know what I would have done if I had not come upon such a stuff like this. I am able to at this time relish my future. Thanks a lot so much for the professional and result oriented guide. I will not be reluctant to recommend your web blog to any person who ought to have care on this issue.

 32. Ο/Η bape hoodie λέει:

  My spouse and i were so satisfied that Chris managed to round up his investigation from the precious recommendations he acquired through your web page. It is now and again perplexing to simply always be freely giving methods that many people may have been selling. We really already know we now have the website owner to thank for this. The type of explanations you have made, the easy site menu, the relationships you can assist to instill – it’s got everything astonishing, and it is helping our son in addition to our family reason why the issue is excellent, and that is truly important. Thank you for the whole thing!

 33. Ο/Η off white λέει:

  My husband and i got quite excited that Michael could do his researching while using the ideas he acquired when using the weblog. It’s not at all simplistic to simply continually be giving freely helpful hints that many many others might have been trying to sell. We really fully grasp we have you to appreciate because of that. The illustrations you have made, the simple blog navigation, the relationships your site aid to promote – it is many astounding, and it is letting our son in addition to us imagine that this topic is satisfying, and that’s exceedingly serious. Thanks for everything!

 34. Ο/Η supreme λέει:

  I simply wanted to thank you so much again. I’m not certain the things I could possibly have taken care of without these solutions discussed by you about such field. It was actually a difficult scenario for me personally, but seeing a specialized form you resolved it forced me to jump with contentment. I’m just happier for this assistance and as well , sincerely hope you recognize what a powerful job you are doing training many people with the aid of your web site. I’m certain you have never got to know all of us.

 35. Ο/Η yeezy 700 λέει:

  I would like to show my thanks to the writer for bailing me out of this difficulty. Because of researching throughout the world wide web and meeting techniques that were not helpful, I thought my entire life was well over. Living minus the solutions to the problems you’ve sorted out all through this article content is a crucial case, as well as those that would have adversely damaged my entire career if I hadn’t come across your web site. Your ability and kindness in dealing with all the stuff was crucial. I don’t know what I would have done if I had not come upon such a subject like this. I’m able to at this time relish my future. Thanks for your time very much for your reliable and sensible help. I won’t hesitate to recommend the sites to anyone who needs care about this matter.

 36. Ο/Η hermes outlet online λέει:

  My wife and i have been really comfortable when Raymond could do his reports while using the precious recommendations he grabbed while using the blog. It is now and again perplexing to just find yourself making a gift of tips that many many others might have been selling. So we already know we have got the writer to appreciate for that. All of the illustrations you have made, the easy website navigation, the friendships you assist to promote – it is mostly wonderful, and it’s really leading our son and the family believe that that content is brilliant, which is certainly truly important. Thanks for all!

 37. Ο/Η off white outlet λέει:

  I as well as my buddies were found to be going through the nice secrets found on your web page while the sudden I had an awful suspicion I had not thanked the blog owner for those techniques. All of the boys are actually absolutely joyful to see them and now have really been having fun with these things. Appreciate your truly being well accommodating and then for deciding upon this kind of nice areas most people are really eager to be aware of. Our own honest apologies for not saying thanks to you earlier.

 38. Ο/Η kobe shoes λέει:

  I have to convey my admiration for your generosity giving support to persons that absolutely need guidance on this particular subject. Your very own commitment to passing the message across has been really advantageous and has consistently allowed employees much like me to realize their desired goals. Your new useful suggestions entails a lot to me and somewhat more to my office colleagues. Thanks a lot; from each one of us.

 39. Ο/Η supreme λέει:

  I and my friends have been studying the nice key points on your site and then quickly came up with an awful feeling I had not expressed respect to the blog owner for those strategies. These women came excited to learn them and have clearly been making the most of those things. Thank you for simply being really considerate and for using this sort of nice issues millions of individuals are really needing to learn about. Our honest apologies for not saying thanks to sooner.

 40. Ο/Η yeezy 380 λέει:

  My spouse and i were absolutely joyous that Raymond could carry out his analysis from your precious recommendations he received from your very own site. It’s not at all simplistic to simply continually be freely giving techniques other people have been making money from. And we do know we have got the writer to appreciate for that. The main explanations you’ve made, the straightforward website menu, the relationships you assist to create – it is mostly incredible, and it’s aiding our son in addition to us reason why this content is satisfying, and that is particularly pressing. Many thanks for the whole thing!

 41. Ο/Η jordan shoes λέει:

  I simply had to thank you very much yet again. I’m not certain the things I would’ve carried out without these solutions documented by you relating to my situation. It previously was a very troublesome circumstance in my opinion, nevertheless looking at the well-written mode you solved the issue took me to weep for delight. I am just happy for the assistance and trust you know what a powerful job you have been getting into teaching the mediocre ones by way of your blog. Probably you’ve never met all of us.

 42. John graduated summa cum laude from Saint Joseph’s University
  with a BS diploma in Accounting.

 43. Ο/Η lawyer türkiye λέει:

  Best legislation agency in Turkey, very skilled with plenty of
  expertise.

 44. Ο/Η supreme t shirt λέει:

  My wife and i ended up being really thankful Chris could conclude his investigations through your precious recommendations he made in your web pages. It’s not at all simplistic to just possibly be making a gift of guidance men and women might have been making money from. And we figure out we now have the website owner to thank for that. The specific explanations you have made, the straightforward site navigation, the relationships your site assist to promote – it is everything great, and it is letting our son and us believe that this subject is excellent, and that’s pretty vital. Many thanks for the whole thing!

 45. Ο/Η jordan λέει:

  A lot of thanks for each of your effort on this website. My mum really loves getting into internet research and it is easy to understand why. Many of us know all regarding the dynamic ways you render both interesting and useful thoughts on this web blog and therefore increase response from website visitors on this area of interest plus my child is really starting to learn so much. Take pleasure in the remaining portion of the new year. You are carrying out a terrific job.

 46. Ο/Η houston junk car λέει:

  I got this site from my pal who shared with me concerning this web site and at the moment this time I am
  visiting this site and reading very informative articles or reviews at this
  place.

 47. Ο/Η Law Firm Turkiye λέει:

  Ahaa, its good discussion regarding this article here at this
  webpage, I have read all that, so at this time me also
  commenting here.

 48. Ο/Η Law Firm λέει:

  Touche. Sound arguments. Keep up the amazing
  work.

 49. Ο/Η Turkish Law Firm λέει:

  I absolutely love your site.. Pleasant colors & theme.
  Did you develop this site yourself? Please reply back as I’m wanting to create my own personal site and want to learn where you
  got this from or just what the theme is named. Thanks!

 50. Ο/Η Lawyer turkiye λέει:

  This page really has all of the information and facts I wanted about this subject and didn’t know
  who to ask.

 51. Ο/Η Turkish Lawyer λέει:

  May I simply just say what a relief to uncover an individual who really knows what they’re talking about on the net.
  You definitely understand how to bring an issue to light and make it important.
  More and more people ought to look at this and understand
  this side of the story. It’s surprising you aren’t more
  popular because you definitely possess the gift.

 52. Ο/Η Lawyer Turker istanbul λέει:

  Thanks a lot for sharing this with all folks you really recognise
  what you’re talking approximately! Bookmarked. Kindly also discuss with my web site =).
  We can have a link alternate agreement between us

 53. Ο/Η Turkish Law Firm λέει:

  I like what you guys tend to be up too. This type of clever work and coverage!
  Keep up the fantastic works guys I’ve incorporated you
  guys to my personal blogroll.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

© 2023 ΕΡΓΑ All rights reserved