06/10/2016

ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ/ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 4412/2016

Σε συνέχεια σχετικών τεθέντων ερωτημάτων, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με το άρθρο 53 παρ. 5 του ν. 4412/2016, η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. εκδίδει πρότυπα εγγράφων σύμβασης με δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με την περίπτωση ε’ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4013/2011 (με την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 53 του ν. 4412/2016).

Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3308/22.7.2016 απόφαση της Αντιπροέδρου της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΑΔΑ: 6Θ2ΛΟΞΤΒ-5ΒΘ) συστάθηκε και συγκροτήθηκε Ομάδα Εργασίας από στελέχη της Αρχής και εκπροσώπους του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με έργο την υποβολή εισήγησης για την αναθεώρηση:

α) προτύπου τεύχους δημοπράτησης δημοσίων έργων “Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας Τύπος Α” και

β) προτύπου τεύχους μελετών (πρώην) αρ. 7 του ν. 3316/2005 “Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας Τύπος Α”, προκειμένου να καταστούν συμβατά με το νέο νομοθετικό πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων, το έργο της οποίας βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Αναφορικά με τη σύνταξη ηλεκτρονικών προτύπων τευχών διακήρυξης για προμήθειες και γενικές υπηρεσίες, σας ενημερώνουμε ότι η επεξεργασία τους θα ξεκινήσει από την Αρχή το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα και θα ολοκληρωθεί μετά την έκδοση της απαιτούμενης δευτερογενούς νομοθεσίας από τα αρμόδια Υπουργεία (πρβ. άρθρο 36 παρ. 3, 4 και 5 του ν. 4412/2016).

2. α) Ως προς τις διακηρύξεις δημοσίων έργων και μελετών, επισημαίνεται η πρόβλεψη της παραγράφου 13 του άρθρου 376 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την οποία “Μέχρι την έκδοση νέων προτύπων εγγράφων συμβάσεων έργων και μελετών της παραγράφου 5 του άρθρου 53, εξακολουθούν να εφαρμόζονται τα ήδη ισχύοντα”.

Δεδομένης της δεσμευτικότητας των όρων των πρότυπων διακηρύξεων δημοσίων έργων (υπ’ αρ. 67/2015 απόφαση της ΕΑΑΔΗΣΥ (Β’ 664/21.4.2015), όπως διορθώθηκε στο ΦΕΚ Β’ 264/11.2.2016) και μελετών (με αρ. Δ17γ/07/85/ΦΝ439.1/28.7.2008 απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Β’ 1582), όπως τροποποιήθηκε με τη με αρ. Δ17γ/06/102/ΦΝ439.1/27.6.2011 απόφαση του ΥΠΥΜΕΔΙ (Β’ 1581) και τη με αρ. Δ17γ/02/5/ΦΝ439.1/16.1.2012 όμοια απόφαση (Β’ 23), καθώς και της υποχρεωτικής εφαρμογής τους από τις αναθέτουσες αρχές, λόγω της κανονιστικής ισχύος τους, καθίσταται αναγκαία η προσαρμογή τους, προκειμένου να εναρμονιστούν προς τις νομοθετικές μεταβολές που επήλθαν με το ν. 4412/2016. Μέχρι την αναθεώρηση των προτύπων τευχών από την Αρχή, οι αναθέτουσες αρχές που επιθυμούν να εκκινήσουν μία νέα διαδικασία ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων έργων και μελετών, υποχρεούνται να προσαρμόζουν τους όρους των εν λόγω διακηρύξεων, ώστε να συνάδουν με το περιεχόμενο των πρόσφατων νομοθετικών ρυθμίσεων (ν. 4412/2016).

Συναφώς επισημαίνεται ότι στην υποσημείωση 16 του άρθρου 7 των διακηρύξεων δημοπράτησης δημοσίων έργων ανοικτής διαδικασίας Τύπου Α και Τύπου Β ορίζεται ότι:

“Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά στο κείμενο και τις υποσημειώσεις της διακήρυξης), μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα νομοθεσία”. Ανάλογου περιεχομένου ρήτρα ευελιξίας περιλαμβάνεται στο σχετικό με την “Εφαρμοστέα νομοθεσία” άρθρο των προτύπων τευχών διακηρύξεων μελετών (“Για την ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης, έχουν εφαρμογή, ιδίως, οι κατωτέρω διατάξεις, όπως ισχύουν κατά το χρόνο δημοσίευσης της παρούσας: […] 10. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές διατάξεις (πλην αυτών που ήδη προαναφέρθηκαν), καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας σύμβασης και γενικότερα κάθε διάταξη (νόμου, π.δ., υ.α., κλπ) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω”).

Εκ των ανωτέρω, απορρέει ότι στα πρότυπα τεύχη συμπεριλαμβάνεται σχετική ρήτρα ευελιξίας, δυνάμει της οποίας οι αναθέτουσες αρχές αναπροσαρμόζουν το περιεχόμενο των όρων των διακηρύξεων, προκειμένου να συμφωνεί με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις.

β) Αναφορικά με τις συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών και μέχρι την έκδοση δεσμευτικών προτύπων τευχών από την Αρχή, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να συντάσσουν διακηρύξεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4412/2016, χωρίς την υποχρεωτική χρήση προτύπου τεύχους.

3. Αναφορικά με τις προκηρύξεις (περιλήψεις διακηρύξεων) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 122 του ν. 4412/2016, “οι προκηρύξεις σύμβασης συντάσσονται σύμφωνα με τυποποιημένα έντυπα που εκδίδει η Αρχή κατά την παρ. 5 του άρθρου 53 και περιέχουν κατ’ ελάχιστον τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Μέρος Γ’ του Παραρτήματος V του Προσαρτήματος Α’, εφόσον οι εν λόγω πληροφορίες προσιδιάζουν στις συμβάσεις αυτές και δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 66” (του εν λόγω νόμου).

Μέχρι την έκδοση δεσμευτικών τυποποιημένων εντύπων (προτύπων προκηρύξεων) από την Αρχή, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να συντάσσουν τις προκηρύξεις που απαιτούνται από τη διάταξη του άρθρου 122, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4412/2016, χωρίς την υποχρεωτική χρήση τυποποιημένων εντύπων.

4. Τέλος, επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 281 παρ. 5 του ν. 4412/2016, για τις συμβάσεις και τους διαγωνισμούς μελετών του Βιβλίου ΙΙ του νόμου αυτού (προκειμένου για την απόκτηση έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών από οικονομικούς φορείς που επιλέγονται από αναθέτοντες φορείς, εφόσον τα ανωτέρω προορίζονται για την εκτέλεση μίας εκ των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στα άρθρα 228 έως 234 του νόμου αυτού), “οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να χρησιμοποιούν πρότυπα ή υποδείγματα εγγράφων σύμβασης τα οποία εκδίδονται από την Αρχή”.

 

Το σχετικό ενημερωτικό έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ μπορείτε να το δείτε εδώ.

22 σχόλια »

 1. Ο/Η Williemae Dietz λέει:

  I just like the helpful info you provide for your articles.
  I will bookmark your blog and test once more right here
  regularly. I’m relatively sure I’ll learn many new stuff proper here!
  Good luck for the next!

 2. Ο/Η Jett Lister λέει:

  Superb blog! Do you have any tips for aspiring writers?
  I’m planning to start my own site soon but I’m a little lost on everything.
  Would you recommend starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many choices out there that I’m totally overwhelmed
  .. Any suggestions? Cheers!

 3. Ο/Η Jeannette Haydon λέει:

  I feel that is one of the most vital info for me. And i’m satisfied studying your article.
  But want to remark on some basic issues, The website style is perfect, the articles
  is really nice : D. Good task, cheers

 4. Ο/Η Prince Georgina λέει:

  You ought to be a part of a contest for one of the most useful websites on the internet.
  I’m going to highly recommend this site!

 5. Ο/Η Brenda Edkins λέει:

  What i do not realize is in truth how you’re no longer really a lot more smartly-favored than you might be right now.
  You are so intelligent. You recognize thus considerably relating to this matter, produced me personally believe it from a lot of varied angles.
  Its like women and men aren’t involved except it’s something to accomplish with Girl
  gaga! Your own stuffs nice. Always deal with it up!

 6. I am actually thankful to the owner of this web page who has shared this wonderful post at at this time.

 7. Ο/Η Turkish Citizenship Lawyer λέει:

  Hello, i feel that i saw you visited my site
  so i got here to return the desire?.I am attempting to find issues to enhance my website!I assume its
  good enough to use a few of your ideas!!

 8. Ο/Η law firm λέει:

  If you would like to get much from this post then you have to apply these strategies to your won web site.

 9. Ο/Η immigration Lawyer Turkey λέει:

  I like the helpful info you provide to your articles.
  I’ll bookmark your weblog and take a look at again here regularly.

  I am somewhat sure I will be told many new stuff proper here!
  Best of luck for the next!

 10. Ο/Η lawyer turkey λέει:

  It’s a pity you don’t have a donate button! I’d
  most certainly donate to this outstanding blog!
  I guess for now i’ll settle for bookmarking and adding your RSS feed to my Google account.
  I look forward to brand new updates and will
  talk about this site with my Facebook group.

  Talk soon!

 11. Hi all, here every one is sharing these experience, thus it’s pleasant to read this blog, and I
  used to pay a visit this webpage everyday.

 12. Ο/Η law firm turkey λέει:

  Hello every one, here every person is sharing these kinds
  of familiarity, thus it’s good to read this website,
  and I used to visit this webpage daily.

 13. Hello There. I discovered your weblog the usage of msn.
  This is an extremely well written article. I will make sure
  to bookmark it and come back to read more of your helpful
  info. Thanks for the post. I’ll certainly comeback.

 14. I enjoy what you guys are usually up too.
  This type of clever work and coverage! Keep up the fantastic works guys I’ve incorporated you
  guys to my personal blogroll.

 15. Ο/Η law firm istanbul λέει:

  Hi! Do you know if they make any plugins to protect against hackers?
  I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on. Any suggestions?

 16. Ο/Η immigration Lawyer Turkey λέει:

  Very descriptive blog, I enjoyed that bit. Will there be
  a part 2?

 17. Hello there! This is my first visit to your blog! We are a group
  of volunteers and starting a new project in a community in the
  same niche. Your blog provided us beneficial information to work on. You have done
  a wonderful job!

 18. Ο/Η lawyer turkey λέει:

  I am actually thankful to the owner of this site who has
  shared this fantastic piece of writing at at this time.

 19. I blog quite often and I genuinely thank you for your information. This
  article has really peaked my interest. I will bookmark your blog and keep
  checking for new details about once a week. I subscribed to your Feed as well.

 20. Very good write-up. I definitely appreciate this website.
  Thanks!

 21. Ο/Η turkish lawyer λέει:

  Ahaa, its fastidious discussion about this piece of
  writing here at this website, I have read all that, so now me
  also commenting at this place.

 22. Ο/Η immigration Law firm Turkey λέει:

  Howdy! I know this is kinda off topic but I was wondering which blog platform
  are you using for this site? I’m getting sick and tired of
  Wordpress because I’ve had problems with hackers and I’m looking at options for another platform.
  I would be fantastic if you could point me in the direction of a good platform.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

© 2022 ΕΡΓΑ All rights reserved