κατηγορία: εγκύκλιοι

06/10/2016

ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ/ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 4412/2016

Σε συνέχεια σχετικών τεθέντων ερωτημάτων, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με το άρθρο 53 παρ. 5 του ν. 4412/2016, η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. εκδίδει πρότυπα εγγράφων σύμβασης με δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με την περίπτωση ε’ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4013/2011 (με την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 53 του ν. 4412/2016).

Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3308/22.7.2016 απόφαση της Αντιπροέδρου της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΑΔΑ: 6Θ2ΛΟΞΤΒ-5ΒΘ) συστάθηκε και συγκροτήθηκε Ομάδα Εργασίας από στελέχη της Αρχής και εκπροσώπους του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με έργο την υποβολή εισήγησης για την αναθεώρηση:

α) προτύπου τεύχους δημοπράτησης δημοσίων έργων “Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας Τύπος Α” και

β) προτύπου τεύχους μελετών (πρώην) αρ. 7 του ν. 3316/2005 “Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας Τύπος Α”, προκειμένου να καταστούν συμβατά με το νέο νομοθετικό πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων, το έργο της οποίας βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Αναφορικά με τη σύνταξη ηλεκτρονικών προτύπων τευχών διακήρυξης για προμήθειες και γενικές υπηρεσίες, σας ενημερώνουμε ότι η επεξεργασία τους θα ξεκινήσει από την Αρχή το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα και θα ολοκληρωθεί μετά την έκδοση της απαιτούμενης δευτερογενούς νομοθεσίας από τα αρμόδια Υπουργεία (πρβ. άρθρο 36 παρ. 3, 4 και 5 του ν. 4412/2016).

2. α) Ως προς τις διακηρύξεις δημοσίων έργων και μελετών, επισημαίνεται η πρόβλεψη της παραγράφου 13 του άρθρου 376 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την οποία “Μέχρι την έκδοση νέων προτύπων εγγράφων συμβάσεων έργων και μελετών της παραγράφου 5 του άρθρου 53, εξακολουθούν να εφαρμόζονται τα ήδη ισχύοντα”.

Δεδομένης της δεσμευτικότητας των όρων των πρότυπων διακηρύξεων δημοσίων έργων (υπ’ αρ. 67/2015 απόφαση της ΕΑΑΔΗΣΥ (Β’ 664/21.4.2015), όπως διορθώθηκε στο ΦΕΚ Β’ 264/11.2.2016) και μελετών (με αρ. Δ17γ/07/85/ΦΝ439.1/28.7.2008 απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Β’ 1582), όπως τροποποιήθηκε με τη με αρ. Δ17γ/06/102/ΦΝ439.1/27.6.2011 απόφαση του ΥΠΥΜΕΔΙ (Β’ 1581) και τη με αρ. Δ17γ/02/5/ΦΝ439.1/16.1.2012 όμοια απόφαση (Β’ 23), καθώς και της υποχρεωτικής εφαρμογής τους από τις αναθέτουσες αρχές, λόγω της κανονιστικής ισχύος τους, καθίσταται αναγκαία η προσαρμογή τους, προκειμένου να εναρμονιστούν προς τις νομοθετικές μεταβολές που επήλθαν με το ν. 4412/2016. Μέχρι την αναθεώρηση των προτύπων τευχών από την Αρχή, οι αναθέτουσες αρχές που επιθυμούν να εκκινήσουν μία νέα διαδικασία ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων έργων και μελετών, υποχρεούνται να προσαρμόζουν τους όρους των εν λόγω διακηρύξεων, ώστε να συνάδουν με το περιεχόμενο των πρόσφατων νομοθετικών ρυθμίσεων (ν. 4412/2016).

Συναφώς επισημαίνεται ότι στην υποσημείωση 16 του άρθρου 7 των διακηρύξεων δημοπράτησης δημοσίων έργων ανοικτής διαδικασίας Τύπου Α και Τύπου Β ορίζεται ότι:

“Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά στο κείμενο και τις υποσημειώσεις της διακήρυξης), μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα νομοθεσία”. Ανάλογου περιεχομένου ρήτρα ευελιξίας περιλαμβάνεται στο σχετικό με την “Εφαρμοστέα νομοθεσία” άρθρο των προτύπων τευχών διακηρύξεων μελετών (“Για την ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης, έχουν εφαρμογή, ιδίως, οι κατωτέρω διατάξεις, όπως ισχύουν κατά το χρόνο δημοσίευσης της παρούσας: […] 10. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές διατάξεις (πλην αυτών που ήδη προαναφέρθηκαν), καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας σύμβασης και γενικότερα κάθε διάταξη (νόμου, π.δ., υ.α., κλπ) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω”).

Εκ των ανωτέρω, απορρέει ότι στα πρότυπα τεύχη συμπεριλαμβάνεται σχετική ρήτρα ευελιξίας, δυνάμει της οποίας οι αναθέτουσες αρχές αναπροσαρμόζουν το περιεχόμενο των όρων των διακηρύξεων, προκειμένου να συμφωνεί με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις.

( διάβασε εδώ περισσότερα )

13/01/2014

Εγκύκλιος Δ11δ/520/5 της 10/1/2014

03/01/2014

προσθήκη άρθρου στο ΝΕΤ Οδοποιίας

Με την Δ11γ/ο/7/62 Απόφαση υπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ, προστέθηκε στο ΝΕΤ Οδοποιίας  το άρθρο Δ-12 (Αδροποίηση επιφανείας υφισταμένων ασφαλτικών οδοστρωμάτων με τη μέθοδο της σφαιριδιοβολής) και με τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο : 2,30€

Η βιβλιοθήκη Οδοποιίας του προγράμματος “ΕΡΓΑ”  ενημερώθηκε με το άρθρο αυτό και είναι διαθέσιμη μέσω της επιλογής “αναβαθμίσεις-ενημερώσεις” .

25/11/2013

Νέα πρότυπα Διακήρυξης από 2-12-2013

Δημοσιεύθηκαν νέα πρότυπα (τύπου Α & Β) Διακήρυξης για τα έργα που θα δημοπρατηθούν από 2-12-2013 και μετά.

 

 Διαβάστε τις αλλαγές που γίνονται στις νέες Διακηρύξεις, στην παρακάτω εγκύκλιο

 

 *****************************************************

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  Γ.Δ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

( διάβασε εδώ περισσότερα )

20/06/2013

κατάργηση εισφορών 2% και 0.2% υπερ του ΤΕΕ

Με την εγκύκλιο 24  (Δ17α/180/3/ΦΝ 463/18-6-2013) διευκρινίζεται στις υπηρεσίες του Δημοσίου ότι απο 12-11-2012 (ημερομηνία δημοσίευσης του ΦΕΚ 222Α’ περί έγκρισης του μεσοπρόθεσμου κλπ κλπ), καταργήθηκε η υποχρέωση καταβολής των εισφορών 2% και 0.2% υπερ του ΤΕΕ

04/06/2013

Τροποποιήσεις του Ν.3669/2008

Με το άρθρο 59 του νόμου 4146/2013 (ΦΕΚ Α’ 90/18-4-2013) για την “Διαμόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος κλπ κλπ”, τροποποιούνται ορισμένα σημεία του Ν.3669/2008 που κωδικοποιεί την νομοθεσία των δημοσίων έργων.

Δείτε εδω την σχετική εγκύκλιο 18 Δ17γ/152/1/ΦΝ433/20-5-2013

Συνοπτικά οι τροποποιήσεις οι εξής :

  • $1 :   προβλέπεται έκδοση απόφασης υπουργού για τον καθορισμό των ειδών των τεχνικών έργων που μπορούν να δημοπρατηθούν με το σύστημα μελέτη-κατασκευή
  • $2-$3 : καταργείται ο συνδυασμός προσφοράς μελέτη-κατασκευή με σύστημα προσφοράς έκπτωσης και τροποποιούνται ανάλογα οι διατάξεις των $ 7,8,9 του άρθρου 8 του Ν.3669
  • $4 : προβλέπεται η προσκόμιση παραβόλου για τις ενστάσεις κατα του κύρους της δημοπρασίας, σε ποσοστό 0.005% επι του προυπολογισμού (250€ < παράβολο < 50.000€)
  • $5 : μειώνονται στο μισό τα ποσοστά πρόσθετης εγγύησης καλής εκτέλεσης και η συνολική σε 22% απο 35%
  • $6 : μειώνεται σε 20% (απο 40%)  το ποσοστό εγγύησης καλής εκτέλεσης μετα την προσωρινή παραλαβή
  • $7 : αυξάνεται σε 4 (απο 2) μήνες η προθεσμία παραγραφής δικαιώματος του αναδόχου
  • ( διάβασε εδώ περισσότερα )

    © 2024 ΕΡΓΑ All rights reserved