κατηγορία: νόμοι – ΠΔ

24/05/2017

Δημοσιεύτηκαν την Παρασκευή 19-5-2017 τα νέα περιγραφικά τιμολόγια και οι τιμές μονάδας τους

Την Παρασκευή 19 Μαίου, δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ 1746Β’/19.05.2017 με τίτλο “Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων“, που περιέχει τα νέα περιγραφικά τιμολόγια, σύμφωνα με τον Ν 4412/2016, καθώς και τις τιμές μονάδας τους.

Οι χρήστες του προγράμματος μπορούν να κατεβάσουν τις νέες τιμές μέσω της επιλογής “Αναβαθμίσεις-Ενημερώσεις”. Οι περιγραφές των άρθρων θα γίνουν διαθέσιμες εντός των επόμενων ημερών.

20/02/2015

Αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού των συντελεστών Αναθεώρησης

=&0=&

=&1=&=&2=&=&3=&

1……

2. Στο άρθρο 54 του κ.ν. 3669/2008 προστίθενται παράγραφοι 22 έως 28 ως εξής:

«22. Κατ’ εξαίρεση, για την περίοδο μετά την 1.1.2013 και εφεξής για την οποία δεν έχουν συνταχθεί και εγκριθεί τα σχετικά Πρακτικά Διαπίστωσης Τιμών, μέχρι τη σύσταση και λειτουργία του «Εθνικού Συστήματος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων» (ΕΣ ΤΠ & ΤΙΜ ΤΕ), κατά τα οριζόμενα στη συνέχεια του παρόντος άρθρου, η αναθεώρηση (αύξηση ή μείωση) για κάθε αναθεωρητική περίοδο υπολογίζεται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Για τις συβάσεις, που έχουν δημοπρατηθεί πριν την 1.1.2013 και διατίθενται κατά την υλοποίησή τους εγκεκριμένα Πρακτικά Διαπίστωσης Τιμών, η αναθεώρηση για τα τρίμηνα για τα οποία δεν υφίστανται εγκεκριμένα Πρακτικά Διαπίστωσης Τιμών θα υπολογίζεται με βάση τον ακόλουθο τύπο :

=&4=&=&5=&=&6=&=&7=&=&8=&

© 2024 ΕΡΓΑ All rights reserved