κατηγορία: Uncategorized

28/09/2018

Πρότυπα Διακηρύξεων (Α’ & Β’) του Ν.4412/2016 που ισχύουν από 1-10-2018

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν σε επεξεργάσιμη μορφή (αρχεία “.doc”), στην ιστοσελίδα της Αρχής www.eaadhsy.gr, στη διαδρομή “Αναθέτουσες Αρχές/Πρότυπα Τεύχη”, επικαιροποιημένα τα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας άνω και κάτω των ορίων για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, καθώς και δημοσίων συμβάσεων μελετών με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής.
Ειδικότερα επισημαίνεται ότι, κατ’ εφαρμογήν της προβλεπόμενης στα πρότυπα τεύχη ρήτρας ευελιξίας και σε συνέχεια σχετικών νομοθετικών μεταβολών οι οποίες επήλθαν μετά τη δημοσίευση των προτύπων τευχών στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, έχουν επικαιροποιηθεί:

 • τα άρθρα 4.2 και 17Α (στο πρότυπο τεύχος των έργων κάτω των ορίων),
 • τα άρθρα 8 και 15.4 (στα πρότυπα τεύχη των μελετών κάτω των ορίων),
 • το άρθρο 17Α (στο πρότυπο τεύχος των έργων άνω των ορίων),
 • το άρθρο 15.4 (στα πρότυπα τεύχη των μελετών άνω των ορίων).
 • ( διάβασε εδώ περισσότερα )

  09/06/2017

  Νέες βιβλιοθήκες άρθρων

  Αναρτήθηκαν οι νέες επικαιροποιημένες βιβλιοθήκες (ΝΕΤ) που δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 1746Β’/19.05.2017 με τίτλο “Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων“, που περιέχει τα νέα περιγραφικά τιμολόγια, σύμφωνα με τον Ν 4412/2016,. καθώς και οι τιμές των άρθρων τους.

  Οι χρήστες του προγράμματος μπορούν να κατεβάσουν τα σχετικά αρχεία μέσω της επιλογής “Αναβαθμίσεις-Ενημερώσεις”

  © 2024 ΕΡΓΑ All rights reserved